مغز و شناخت

آزمون هوش،وکسلر کودکان،استعداد یابی،روان درمانی اضطراب و افسردگی،CBT ،گروه درمانی،جلسات فرزند درمانی،زوج درمانی،مشاوره والدین و....

پارسیان

کاردرمانی جسمی،کاردرمانی حسی/حرکتی کودکان،کاردرمانی ذهنی،اتاق تاریک،ماساژدرمانی کودکان،رفتاردرمانی فردی و گروهی،بازی درمانی،آموزش مهارت های خودمراقبتی،درمان های تکنولوژیک،هنردرمانی و موسیقی درمانی،مرکز نگهداری اوتیسم،کاردرمانی در اختلالات نورولوژی بزرگسال،گفتاردرمانی،مشاوره،ارتوپدی فنی/ ساعت کاری ما: 9صبح الی 9 شب

پرتو

کاردرمانی جسمی،کاردرمانی حسی،حرکتی،کاردرمانی ذهنی،اتاق تاریک،ماساژدرمانی در کودکان،رفتاردرمانی فردی و گروهی،بازی درمانی،گفتاردرمانی،موسیقی درمانی،درمان های تکنولوژیک،ارتوپدی فنی/ ساعات کاری ما:9صبح الی9شب

ذهن زیبا

خدمات ذهن زیبا:کاردرمانی جسمی،کاردرمانی حسی/حرکتی،کاردرمانی ذهنی،اتاق تاریک،درمان های تکنولوژیک،رفتاردرمانی گروهی و فردی،بازی درمانی،مشاوره،گفتاردرمانی،موسیقی درمانی و آموزش موسیقی،ارتوپدی فنی/ ساعات کاری ما:9صبح الی9شب